بهترین کشورها برای تجارت2https://www.winworld.ir/

مسیر آبی در گمرک ایجاد می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه با معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که قرار است برای سهولت کارها در گمرک و امور ترخیص کالا، علاوه بر مسیر سبز، مسیر آبی گمرک هم ایجاد شود. هدف از این کار برداشته شدن نظارت‌های غیر ضروری و دست و پاگیر اعلام شده است.

بهترین کشورها برای تجارت2

وی همچنین گفت: در گمرک همان‌گونه که گزارش دادیم امروز 58 درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارت‌های مضر در گمرک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برمی‌داریم و گمرک باید هوشمند شود.

دریافت تعرفه های جدید گمرک در سال 1399